Vedtægter

Vedtægter for AGGER BÅDELAUG


AGGER BÅDELAUG er en fri og upolitisk forening. Formålet med bådelauget, er at bevare fisker miljøet som et aktiv for såvel lokalbefolkningensom for turister for langs kysten, samt at styrke sammenholdet blandt fiskere.

Foreningen er en sammenslutning af fritidsfiskere. Enhver kan blive medlem, dersom man er villig til at overholde gældende vedtægter.  Bestyrelsen vedtager optagelsen af medlemmer og kan tillige nægte optagelse, ligesom den kan ekskludere medlemmer. Eksklusionen kan underkendes ved en generalforsamling når mindst 2/3 af fremmødte  stemmeberettigede ønsker dette.

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ved generalforsamlingen har alle medlemmer  adgang  og taleret. Kun alle aktive har stemmeret.  Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts. Ekstraordinær generalforsamling holdes når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 2/3 af medlemmerne skriftligt begærer dette hos formanden. Der indkaldes senest 14 dage efter at begæringen fremsættes.

Indvarsling til generalforsamling sker med 8 dages varsel til alle medlemmer pr brev . Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Enhver beslutning træffes ved almindeligt stemmeflertal. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig  når alle aktive medlemmer med 8 dages skriftlig varsel indkaldes.

Dagsorden skal mindst indeholde følgende:


Valg af dirigent.

Valg af stemmetællere.

Formandens  beretning.

Fremlæggelse af regnskab ved kasseren.

indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer.

Valg af formand  ( vælges for 2 år )

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.

Valg af 2 suppleanter.

Fastlæggelse af kontingent samt depositum mm.

Valg af 2 revisorer.

Eventuelt.

 

 

Bestyrelsen skal bestå af  7 aktive, samt 2 supleanter. Kasseren vælges af bestyrelse for 2 år ad gangen, perioden forskudt for formandsperioden. Den til enhver tid siddende formand skal have fast bopæl under postnr. 7770 Vestervig. Suppleanter deltager i bestyrelsesmøder, men har dog ikke stemmeret. Ved eventuel stemmelighed afgør formandens stemme udfaldet. Ved et bestyrelsesmedlems fravær har suppleanten stemmeret. Bestyrelsesmøder afholdes så ofte som det er påkrævet. Der føres protokol som underskrives  på efterfølgende bestyrelsesmøde.

Formanden samt 2 bestyrelsesmedlemmer tegner foreningen.

Enhver af foreningens medlemmer er pligtig til at værne om foreningens ejendele. Aktive medlemmer deltager i planmæssig vedligehold af alle foreningens ejendele.

Eventuel  uheld eller skade på foreningens ejendom skal udbedres straks og bestyrelsen skal underrettes .

Bådelaugets medlemmer forpligter sig til at efterlade landingspladsen i ryddelig stand. Bestyrelsen kan udarbejde reglement for brug af specifik aktiv som AGGER BÅDELAUG råder over.

Foreningens medlemmer skal følge gældende love for sikkerhed til søs.

Ved eventuel opløsning af AGGER BÅDELAUG skal eventuelt overskydende midler tilfalde velgørende formål i 7770 området.

 

Sidst revideret  på generalforsamling den 19 marts 2005